Verkoopsvoorwaarden

Onderhavige algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen de verkoper en de koper, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.
Een schriftelijke afwijking van één of meer punten, heeft geen invloed op de overige punten, die onverkort van toepassing blijven. Indien de koper een natuurlijke of rechtspersoon is die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden de producten of diensten verwerft of gebruikt, wordt hij door de ondertekening van de bestelbon of leveringsbon of ontvangst van de factuur zonder protest, geacht de algemene voorwaarden te kennen de deze te aanvaarden.

  1. De goederen worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon.
  2. persoon of rechtspersoon die de bestelling plaatst, wordt beschouwd als opdrachtgever – koper en staat borg voor de betaling van de factuur, zelfs wanneer deze factuur aan een derde moet worden opgesteld en toegezonden.
  3. Voor wat betreft eventuele gebreken aan de geleverde goederen wordt toepassing gemaakt van de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen.
  4. Onze leveringen zijn contant betaalbaar op 30 dagen na factuurdatum.
  5. De kosten van de levering en afhaling of van plaatsing van de goederen komen volledig ten laste van de koper en worden supplementair aangerekend. De door de verkoper verstrekte inlichtingen, schriftelijk dan. wel mondeling, met betrekking tot de verzendingskosten, tolrechten en eventuele andere kosten gelden uitsluitend als inlichting en zijn op geen enkele manier bindend voor de verkoper. Bestellingen vanaf 350 euro. exclusief B.T.W. worden franco aan huis, geleverd, bij bestellingen lager dan 350 euro exclusief B.T.W. worden er 38 euro portkosten aangerekend excl.. B.T.W. Bij bestellingen lager dan dan 125 euro exclusief B.T.W. worden er 10 euro administratiekosten aangerekend excl. B.T.W. Klachten betreffende de geleverde goederen of de facturen, moeten binnen de acht dagen na levering, uitvoering of ontvangst, per aangetekend schrijven kenbaar worden gemaakt aan de verkoper Nadien worden de leveringen en facturen geacht zonder enig voorbehoud door de koper te zijn aanvaard.
  6. In geval van overmacht is de verkoper ontslaan van elke aangegane verbintenis, waarbij als overmacht onder meer worden beschouwd : oorlog, oproer, onrust, quarantaine, algemene of gedeeltelijke werkstakingen, lock-out, brand, exploitatie-ongevallen, machinebreuk, gebrek aan vervoersmiddelen, vorst, epidemieën, aardbevingen, overstromingen, belemmeringen inzake transport of toelevering en in het algemeen elke andere oorzaak onafhankelijk van de wil van de koper.
  7. De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom kosten en interesten) niet betaald is. De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering.
  8. Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een intrest op van 12% per jaar. Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende 8 dagen na de aangetekende verzending van een aanmaning, zal de schuld bovendien worden verhoogd met 10% van het factuurbedrag. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten. Wanneer de verkoper zijn verplichtingen niet nakomt, is de consument, d.i. elke natuurlijke of rechtspersoon, die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, de producten of diensten verwerft of gebruikt, gerechtigd een vergoeding te eisen voor de rechtbankovereenkomstig het gemeen recht.
  9. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst worden beslecht voor de rechtbank van het arrondissement Kortrijk.